Nice review of concert with Veretski Pass Klezmerwelten, Gelsenkirchen

Polnisch-jiddische Klangmetamorphosen im Schloss Horst | WAZ.de | Gelsenkirchen