Nice review of Chekhov’s Band in Jazz ‘n More (Switzerland)

Modestin Chekhov’s_Band