Archive for November, 2017

Nice review of concert with Veretski Pass Klezmerwelten, Gelsenkirchen

Tuesday, November 14th, 2017

Polnisch-jiddische Klangmetamorphosen im Schloss Horst | WAZ.de | Gelsenkirchen